Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, πρότυπο συγχωρήσεως τῶν συκοφαντῶν του.

Αγ.Νεκτάριος

Σήμερα γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τή μνήμη τοῦ μεγάλου Ἁγίου τοῦ αἰώνα μας, τοῦ Μητροπολίτου Πενταπόλεως Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ.

Ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ στίς πενιχρές ἡμέρες τοῦ αἰώνα πού φεύγει, εἶναι ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Στό πρόσωπό του ἀνακαλύπτει κανείς ἕνα μεγάλο σύγχρονο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Βλέπει νά συνδυάζεται στή ζωή του ἡ ἁγιότητα μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλά καί τή χάρη τῆς θαυματουργίας.

Κι ἴσως κάποιος ν’ ἀναρωτιόταν; Τί ἔκανε ὅσο ζοῦσε ὁ ἅγιος Νεκτάριος, πῶς περνοῦσε τή ζωή του, σέ τί ἀσκητικά ἀγωνίσματα διακρίθηκε καί τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός τέτοιο χάρισμα, νά θαυματουργεῖ, νά θεραπεύει τίς ἀρρώστεις, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό ὥστε δικαίως νά γραφτεῖ «οὐδέν ἀνίατον διά τόν ἅγιον Νεκτάριον»;

Τά 74 χρόνια πού ἔζησε στή γῆ εἶναι γεμάτα μέ καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς; Τήν ὁλόθερμη ἀγάπη του πρός τήν Ἁγία Τριάδα καί τήν Κυρία Θεοτόκο; Τίς νηστεῖες, τίς ἀγρυπνίες, τίς προσευχές; Τά θεόπνευστα συγγράματά του καί τά κηρύγματα; Τίς ἄπειρες ἐλεημοσύνες; Τίς ἀτέλειωτες ὧρες πού διέθετε γιά νά ἐξομολογεῖ, γιά νά νουθετεῖ, γιά νά ὑπηρετεῖ τόν πλησίον;

Ὅλ’ αὐτά μαζί τόν ἀνέδειξαν πραγματικό «ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ»! Ἀληθινά μεγάλον Ἅγιο! Γι’αὐτό καί εἶναι ἀνεξάντλητα τά θαύματά του! Γι’αὐτό καί ἡ παρουσία του σκορπίζει τή γαλήνη, τήν εἰρήνη στούς πάντες! Κι ἐπειδή εἶναι ἀληθινά μεγάλος, εἶναι καί ἀληθινά ταπεινός! Εἶναι ἀρχιερέας τοῦ Ὑψίστου, ἀλλά δέ διστάζει νά εἶναι καί καθαριστής, καί κηπουρός, καί τσαγκάρης καί χτίστης, μέχρι, μάλιστα, τά γεράματά του!

Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα, ἔδειξε τό πραγματικό του ὕψος! Βρισκόταν στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, προστατευόμενος τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Σωφρονίου, ὁ ὁποῖος ἐκτιμῶντας τά πολλά του χαρίσματα τόν διόρισε Πατριαρχικό ‘Επίτροπο Καΐρου. Τό πολυδιάστατο ἔργο πού ἀνέπτυξε ἐκεῖ, προκάλεσε τό φθόνο! Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου του, ἡ νυχθημερόν ἀφοσίωσή του στό ποίμνιό του καί τά προβλήματά τους, ἐνόχλησε πολλούς στό Πατριαρχεῖο! Καί δέν ἄργησαν νά συκοφαντήσουν τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅτι δῆθεν ἐπιβουλεύεται τή θέση τοῦ ὑπέργηρου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, ὅτι εἶναι ἀνήθικος, κλέφτης κι ὅ,τι ἄλλο αἰσχρό καί πονηρό τούς ὑπαγόρευε ὁ ἀρχέκακος!

Δυστυχῶς, ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος πίστεψε τούς συκοφάντες καί -ἀναπολόγητον, χωρίς κἄν μία φορά νά τόν δεχτεῖ καί νά τόν ἀκούσει- τόν ἀνάγκασε νά παραιτηθεῖ ἀπό τή θέση του καί στή συνέχεια ν’ ἀπομακρυνθεῖ καί ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ ραδιουργία καί ὁ φθόνος τόν ἀκολουθοῦν μέχρι καί τήν Ἀθήνα, ἀπ’ὅπου καί στέλνει μνημειώδη ἐπιστολή:

«Τόσο, Παναγιώτατε, ἔγινα κακός ἀπέναντί σας, ὥστε μετά ἀπό τέσσερα ἔτη ἀπό τήν ἄδικη ἀναχώρησή μου ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, νά δίνουν τέτοιες ψεύτικες πληροφορίες οἱ κατήγοροί μου πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση; Πότε, Παναγιώτατε, κατανοήσετε τίς ἀντιπειθαρχικές μου διαθέσεις; Μέ ποιά ἔργα φάνηκαν; Ποιές εἶναι οἱ ἐνδείξεις, ὥστε νά χαρακτηρισθῶ ἀσεβής καί ἐπαναστάτης; Ποιό ἐκκλησιασιαστικό δικαστήριο μέ δίκασε καί ἀποφάσισε τήν ἀνηθικότητά μου καί τήν καταδίκη μου; Ποῦ βρίσκονται τά πρακτικά; Ποιοί εἶναι οἱ κατήγοροί μου; Ποῦ εἶναι οἱ μάρτυρες; Ποῦ στηρίχθηκαν οἱ κατηγορίες; Ποιό μεγάλο κακό ἔκανα πρός ἐσᾶς Παναγιώτατε ἤ πρός ὁποιονδήποτε ἄλλο συνεργάτη σας καί μέ δολοφονεῖτε; Γιατί τόσο πολύ μεγάλη ἡ ἔχθρα σας ἀπέναντί μου, ἡ ὁποία μάλιστα μέ ἀκολουθεῖ τόσο μακρυά καί ζητᾶ τόν ἐξολοθρεμό μου; Σέ τί σᾶς παρενόχλησα; Ποιό εἶναι τό μεγάλο ἁμάρτημά μου; Ποιά ἡ πονηρία καί ἡ κακία μου; Ἐπικαλοῦμαι μάρτυρα τόν Θεό, ὅτι οὐδέποτε κανένα κακό δέν μελέτησα γιά κανένα! Μόνο τό ἀγαθό, τό ἀρεστό στό Θεό ἀγάπησα καί αὐτό σ’ὅλη μου τή ζωή ἐργαζόμουν! Ὁ Θεός ἄς εἶναι μάρτυράς μου καί κριτής»!

Περνοῦσε ὁ καιρός καί οἱ πολλές ταλαιπωρίες τοῦ Ἁγίου στήν Ἑλλάδα συνεχίζονταν! Ἐκεῖνος ὑπέμεινε εἰρηνικά τή μεγάλη αὐτή δοκιμασία, προσευχόμενος, συγχωρῶντας τούς συκοφάντες του, εὐχαριστῶντας τό Θεό γιά ὅλα! Ταυτογχρόνως, ὅμως, ὅλα τοῦτα, σμίλευαν τήν ἁγία του ψυχή καί πρίν ἀκόμη πεθάνει, εἶχε κερδίσει τήν καλύτερη θέση στή συνείδηση τοῦ λαοῦ, πού τόν τιμοῦσε κιόλας ὡς Ἅγιο!

Κι ὁ Θεός, πού ὅλα βεβαίως τά γνωρίζει, βράβευσε τόν ἅγιο μέ τό καλύτερο στεφάνι γιά τή στάση του αὐτή στίς ψεύτικες κατηγορίες καί τίς συκοφαντίες. Κι ὁ πρᾶος καί ταπεινός Ἰησοῦς, προσέφερε στόν πιστό Του μιμητή τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας!

Κάρα Αγ.ΝεκταρίουΠέρασαν 88 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή τοῦ Ἁγίου καί ἦρθε τό 1998 τόν Ἰανουάριο, ἡ ἱστορική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, νά ἀκυρώσει καί νά ἐξαφανίσει τήν ἄδικη ποινή, πού ἐπιβλήθηκε ἐκεῖνα τά χρόνια, μά νά ζητήσει «συγγνώμη» ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριο, γιά τίς συκοφαντίες καί τίς ταλαιπωρίες, πού ὑπέστη ἀπό τούς πατριαρχικούς. Ὁ σημερινός Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος τέλεσε στό πατριαρχικό παρεκκλήσιο «συγχωρητική ἐπίκληση ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν» τῶν συκοφαντῶν τοῦ Ἁγίου, ἐνῶ στήν περσινή ἑορτή τοῦ Ἁγίου, στήν Αἴγινα, ἔγινε μετά τήν πατριαρχική Θεία Λειτουργία, λαμπρή τελετή «ἀποκατα-στάσεως τῆς κανονικῆς τάξεως» γιά τόν ἄδικο διωγμό πού ὑπέστη ὁ Ἅγιος.

Ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου μας, ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μας! Κι ἄν τύχει νά σηκώσουμε κάποτε κι ἐμεῖς τό βαρύ σταυρό τῆς συκοφαντίας, ἄς ἔχουμε πάντοτε μπροστά μας τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τοῦ μεγάλου μας Ἁγίου! Μέ χαρά νά προσευχόμαστε γιά τούς συκοφάντες μας, νά τούς ἀγαποῦμε καί νά τούς συγχωροῦμε, γιά νά γίνουμε κι ἐμεῖς μιμητές τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπως κι ἐκεῖνος ἔγινε μιμητής τοῦ Χριστοῦ!

This entry was posted in Επικαιρότητες. Bookmark the permalink.

1 Response to Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, πρότυπο συγχωρήσεως τῶν συκοφαντῶν του.

  1. Ο/Η egolpion λέει:

    πάτερ μου, τι όμορφο κείμενο γεμάτο αγάπη για τον άγιό μας, τον θαυματουργό Νεκτάριο! Με την άδειά σου να το βάλω και αυτό στο αφιέρωμα για τον άγιο εδω: http://www.egolpio.com/SUBS/AGIOS_NEKTARIOS_sub.htm

    Την ευχή και προστασία του Αγίου μας να έχεις π.Καλλίνικε. Ευλόγησον.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s