Τό Βιβλίο τῆς ζωῆς.

p5120531Π άντοτε μέ συγκινοῦσε ἡ ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, τοῦ ὁποίου τή μνήμη θά τιμήσει καί πάλι ἡ Ἐκκλησία μας, στίς 15 Ἰανουαρίου. Τοῦ νέου ἐκείνου πού σέ πολύ νεαρή ἡλικία ἐγκατέλειψε τίς σπουδές καί τήν οἰκογένειά του καί πῆγε στή Μονή τῶν Ἀκοιμήτων, γιά νά ἀσκηθεῖ στή μοναχική ζωή. Καί δέν μποροῦσα νά ξεχωρίσω τί μέ συγκινοῦσε περισσότερο. Ἡ ἀναχώρησή του γιά τό Μοναστῆρι σέ τόσο νεαρή ἡλικία; Οἱ μεγάλες ἀσκήσεις, οἱ νηστεῖες, οἱ προσευχές, οἱ ἀγρυπνίες; Ἡ ἐπιστροφή μετά στό σπίτι του γιά νά βοηθήσει τούς γονεῖς του ν’ ἀλλάξουν ζωή καί νά σωθοῦν; Ἡ μετέπειτα ἀκόμη αὐστηρότερη ἀσκητική ζωή του, ὡς ἕνας ταπεινός καί ἄσημος καλόγερος, σ’ ἕνα καλυβάκι στόν κῆπο τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ; Ἤ μήπως τό ὅτι τό τελευταῖο δῶρο πού ζήτησε ὡς παιδί ἀπό τούς γονεῖς του ἦταν ἕνα χειρόγραφο Εὐαγγέλιο, δεμένο μέ δέρμα καί στολισμένο μέ πολύτιμα πετράδια, τό ὁποῖο ἔγινε μετά -λίγο πρίν πεθάνει- καί τό σημεῖο πού τόν ἀναγνώρισαν οἱ γονεῖς του! Τό Εὐαγγέλιο! Τό Βιβλίο τῆς ζωῆς! Τό μοναδικό καί ἀναντικατάστατο βιβλίο, πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος! Τό Βιβλίο πού ἐμπνέει, φωτίζει, τροφοδοτεῖ, παρηγορεῖ! Πόσοι καί πόσοι ἄνθρωποι δέ διάβασαν τό Εὐαγγέλιο καί μεταμορφώθηκαν κυριολεκτικά! Γιατί τό Εὐαγγέλιο: • Γιά ὅσους πεινοῦν, εἶναι ἡ τροφή πού συντηρεῖ τήν πνευματική ὕπαρξη. • Γιά ὅσους διψοῦν, εἶναι τό ἀθάνατο νερό πού δροσίζει τίς διψασμένες ψυχές. • Γιά ὅσους θλίβονται, εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας. • Γιά ὅσους νιώθουν νά κινδυνεύουν στό πέλαγος τῆς ἀπελπισίας, εἶναι ἡ ἄγκυρα τῆς ἐλπίδας. • Γιά ὅσους ἔχουν χάσει τόν προσανατολισμό τους στό πολυκύμαντο πέλαγος τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ πυξίδα. • Γιά ὅσους θέλουν νά δοῦν τό πρόσωπο τῆς πνευματικῆς τους ὑπόστασης, εἶναι ὁ ἀψευδής κι ὁ ἀλάθητος καθρέφτης! Τό Εὐαγγέλιο ἔκανε τούς ἄγριους, ἤμερους· ἀνέσυρε τούς κλέφτες καί τούς ληστές, τούς πλεονέκτες, τούς ἄδικους καί φαύλους ἀπό τή λάσπη τῆς ἁμαρτίας καί τούς ἀνέδειξε τίμιους, ἁγνούς καί ἁγίους! «Μήν ἀμελήσεις ν’ἀποκτήσεις τήν Καινή Διαθήκη, συνιστᾶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Κάμε συνεχεῖς διδασκάλους σου τά Εὐαγγέλια, τίς Πράξεις καί τίς Ἐπιστολές. Κι ἄν σοῦ παρουσιασθεῖ καμιά λύπη, σκύψε σ’αὐτήν σάν σέ ἀποθήκη μέ φάρμακα. Εἶναι τό μέσον γιά νά μή ναυαγήσεις. Τά θεῖα λόγια δέ μοιάζουν μόνο μέ θησαυρό, ἀλλά καί μέ ἀστείρευτη πηγή, ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζουν ἄφθονα κρυστάλλινα νερά καί σχηματίζουν ποταμό ὁλόκληρο! Ἄς μελετᾶμε, λοιπόν μέ προσοχή καί συγκέντρωση τίς Γραφές, γιατί ἄν προσέχεις στή Γραφή, σοῦ ξεριζώνει τήν ἀθυμία καί σοῦ φυτεύει τήν ἀγαλλίαση»! Κι ἄλλος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας τονίζει: «Κι ἄν τόν ἄνθρωπο τόν βρεῖ ἀσθένεια, κι ἄν τόν περιπλέξει συκοφαντία, ἤ τόν πληγώσει κακολογία ἤ ἀκούσει πικρά λόγια κι ἄν ὅλοι ἀδιαφορήσουν στίς ἀνάγκες του, κι ὅλα γενικῶς τά κακά θελήσουν νά ἐπιπέσουν μέ βιαιότητα ἐναντίον του γιά νά τόν καταβάλλουν καί τραυματίσουν, μέ πολλή εὐκολία ἀποκρούει τήν καυστική ἐνέργεια τῶν παθῶν. Κι ὅλα αὐτά γιατί παίρνει πολλή δύναμη καί ἀντοχή καί παρηγοριά ἀπό τή μελέτη τῶν Γραφῶν». Μακάρι νά βάλουμε γιά καλά στή ζωή μας τά λόγια τοῦ Θεοῦ! Νά γίνουμε καλοί ἀκροατές, μέ ἀνοιχτά πάντοτε αὐτιά, ἀλλά καί καλοί ποιητές, ἐφαρμοστές, δηλαδή, τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου μας, στήν καθημερινή μας ζωή! Γιατί τό Εὐαγγέλιο καί γενικότερα ἡ Ἁγία μας Γραφή, δέ μᾶς δόθηκε γιά νά τήν κρατοῦμε φυλαγμένη καί σκονισμένη σέ κάποιο ντουλάπι ἤ σέ κάποιο συρτάρι… Ἀλλά γιά νά τά μελετοῦμε καθημερινά καί νά φωτιζόμαστε! Γιά νά ἁγιαζόμαστε καί νά παίρνουμε δύναμη! Γιά νά ἐνισχύονται οἱ πεσμένες μπαταρίες τῆς ψυχῆς μας! Ἐξάλλου, πόσο χρόνο δέ διαθέτουμε γιά τήν ἀνάγνωση τόσων καί τόσων ἐντύπων μέ κοσμικό, ἄν ὄχι καί καθαρά ἁμαρτωλό, περιεχόμενο; Καταβροχθίζουμε τόμους ὁλόκληρους ἀπό ρυπαρογρα-φήματα κι ἀνοησίες, κι ὧρες πολλές ἀσχολούμαστε μέ ὅσα προσφέρει ὁ ὑλισμός κι ἡ σαρκολατρεία τῆς ἐποχῆς μας, κι ἐνῶ βλέπουμε ποῡ μᾶς ὁδηγοῦν αὐτά, περιφρονοῦμε κι ἀδιαφοροῦμε γιά τό θεόσταλτο δῶρο τοῦ Θεοῦ! Σέ κάποιον ἐνάρετο ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νεάμτς τῆς Ρουμανίας, πού ὀνομαζόταν Σωφρόνιος, κατά τό 1850, σέ ὀπτασία πού εἶδε, τοῦ ἀποκάλυψε ὁ διάβολος τά ἑξῆς: Ὅταν τόν ρώτησε ὁ ἡγούμενος μέ τί πολεμοῦν περισσότερο τούς μοναχούς καί τούς ἀγωνιζομένους χριστιανούς, ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ὅλη μας τήν ἐπιμέλεια τήν ἔχουμε τώρα στό νά ἀπομακρύνουμε τούς μοναχούς ἀπό τίς πνευματικές τους ἐνασχολήσεις· καί περισσότερο βιαζόμαστε νά τούς κάνουμε ν’ ἀφήσουν τή συνήθεια τοῦ νά μελετοῦν ἅγια βιβλία! Ἐπειδή τίποτε ἄλλο δέ θερμαίνει τήν καρδιά τοῦ μοναχοῦ ἐναντίον μας, ὅπως ἡ ἀνάγνωση τῶν καπνισμένων ἐκείνων βιβλίων. Ἀγωνιζόμαστε μέ κάθε εἴδους τέχνη καί δικαιολογία νά τούς ἀπομακρύνουμε ἀπό τή μελέτη τῶν βιβλίων καί νά τούς παρακινοῦμε ν’ ἀσχολοῦνται μέ χίλια δυό ἄλλα, νά τούς μπλέκουμε σέ κάθε εἴδους φροντίδες, κι αὐτούς τούς ἔχουμε καλά στά χέρια μας! Ἕως ὅτου ὅμως, δοῦμε τελείως ἐγκατελελειμμένα ἤ καμμένα τά παλιά βιβλία, ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ἡσυχάσουμε. Αὐτά τά βιβλία εἶναι σάν καρφιά γιά μᾶς»! Ἄς ντυθοῦμε τήν πανοπλία τῆς Γραφῆς! Ἄς μελετοῦμε καθημερινά τό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά μένουμε ἄτρωτοι ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρτίας! Γιατί, «αὐτό εἶναι τό αἴτιο ὅλων τῶν κακῶν, λέγει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος. Τό ὅτι δέ γνωρίζουμε τίς Γραφές. Καί πῶς προχωρᾶμε σέ πόλεμο, χωρίς νά κρατᾶμε ὅπλο; Καί πῶς θέλουμε νά σωθοῦμε»; Τέλος, τέτοια δῶρα κι ἐμεῖς νά κάνουμε στά παιδιά μας. Στά μικρά καί τά μεγάλα. Σέ κάποιον πού γιορτάζει. Στά νέα ζευγάρια, πού ξεκινοῦν τή νέα τους ζωή, τί πιό ὡραῖο δῶρο, ἀπό μιά Καινή Διαθήκη; Καί ἀσφαλῶς νά τούς παροτρύνουμε καί νά τή μελετοῦν καί νά τήν ἐφαρμόζουν στή ζωή τους. Γιατί τότε μόνο θά κυλᾶ ἡ ζωή μας μέ περιεχόμενο, μέ σκοπό, μέ ἀρετή καί χαρά κατά Χριστόν. +Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων 12.1.2000

Advertisements
This entry was posted in Ψυχωφελή and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s