Λόγος ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου κ. κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ κατα την ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτου Κώου και Νισύρου κ. κ. Ναθαναήλ Β.’

dsc02545

Σεβασμιώτατε  Μητροπολίτα Κώου και Νισύρου κύριε Ναθαναήλ,

Σεβασμιώτατοι  ἃγιοι  Ἀδελφοί,

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,   Ἀξιότιμοι  κύριοι  Βουλευταί,

Ἐντιμότατε  κ. Νομάρχα,  Κυρία Ἒπαρχος,

Ἐντιμότατοι κύριοι Δήμαρχοι Κῶ, Δικαίου Ἡρακλειδῶν και Νισύρου,

Ἀξιότιμοι κύριοι Δικασταί και Στρατιωτικοί και λοιποί Προϊστάμενοι τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν,

Τίμιον τῆς ἐκκλησίας  πρεσβυτέριον,

Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε και Εὐλογημένε,

Ἐκπροσωπών κατά τήν Ἱεράν ταύτην καί μοναδικήν στιγμήν  ἐν τῇ ζωῇ και τῇ Ἐκκλησιαστικῇ διακονίᾳ τῆς  Ὑμετέρας  φίλης Σεβασμιότητος, τόν προσκηνυτόν ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καί τήν Μητέρα Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἐκκλησίαν, ἐκφράζω τήν χαράν καί τήν συγκίνησίν μου, διότι ἐκλήθητε ἐπί τήν λυχνίαν ταύτην διά νά φαίνητε φῶς Χριστοῦ πᾶσι τοῖς Ὀρθοδόξοις  Χριστιανοῖς τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας. Ἀληθῶς μεγάλη ἡ τιμή καί μεγίστη ἡ εὐθύνη καί τό χρέος ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Καί διά τήν Ὑμετέραν  Σεβασμιότητα ἀκόμη μεγαλύτερη εὐθύνη διότι διαδέχεστε εἰς τόν ἱστορικόν τοῦτον θρόνον τόν ὁποῖον καθαγίασε ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν  Παῦλος κατά τήν τρίτην αὐτοῦ Ἀποστολικήν περιοδείαν προερχόμενος ἐκ Μιλήτου καί διανυκτερεύσας εἰς  τήν Κῶ, σειράν ἁγίων ἀξίων καί ἐπιφανῶν Ἀρχιερέων, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τοῦ Ἐπισκόπου  Μελίφρονος, ὃστις παρέστη εἰς τήν πρώτην ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τοῦ ἒτους 325 μέχρι τοῦ νῦν καί ἐπί ἓν τέταρτον τοῦ αἰῶνος θεοφιλῶς καί Θεαρέστως διαποιμάναντος τήν ἐπαρχίαν ταύτην προκατόχου Σας  Μητροπολίτου πρώην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανοῦ.

Εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην διαδρομήν τῶν  προκατόχων Σας ὑπῆρξαν μορφαί ἂξιοι θαυμασμοῦ ὡς τοῦτο μαρτυροῦσιν τά πολλαπλά εὐρύματα τῶν παλαιοχριστιανικῶν Βασιλικῶν, δεῖγμα εὐλαβείας τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ Λαοῦ  καί τῆς ἐπισκοπικῆς ἀόκνου μερίμνης τῶν ἐπισκόπων  Του. Εἰς τήν σειράν ταύτην μνημονεύεται τοῦ  Ἐθνομάρτυρος Κώου Ζαχαρίου καί τοῦ ἐπίσης διακριθέντος εἰς τούς Μακεδονικούς ἀγῶνας Ἰωακείμ. Ἰδιαζουσαν ὃμως θέσιν πρέπει νά κατέχει ὁ Προκάτοχός Σας Γερμανός ὃστις ἠξιώθη τοῦ Πατριαχικοῦ ἀξιώματος γενόμενος Πατριάρχης Κπόλεως ὡς Γερμανό ὁ Ε.’

Ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου μέ τήν Μητέρα Πατρίδα, προκάτοχοί Σου ὑπῆρξαν ὁ Ἐμμανουήλ Καρπάθιος ἐκ Νισύρου, Ναθαναήλ Δικαῖος  ἐξ Ἲμβρου, Ἰεζεκιήλ ἀπό Αὐστραλίας καί Αἰμιλιανός ἀπό Βελγίου καί Ὀλλανδίας.

Πάντες διακόνησαν τόν περιούσιον καί εὐλογημένον λαόν τῆς  Ἐπαρχίας ταύτης καί κατέλοιπον τήν μαρτυρίαν των. Εἰς τήν καρδίαν ὃμως τοῦ Κωακοῦ Λαοῦ, ἡ μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Ναθαναήλ κατεῖχε καί ἐξακολουθεῖ νά κατέχῃ τήν μοναδικήν θέσιν. Καί ἡ πορεία του ἀπό τήν Μητρόπολιν, φωτεινόν παράδειγμα τά πολλαπλά ἒργα του, ἐξωραϊσμοῦ  τῶν Ναῶν, ἀνέγερσις Ἱερῶν Ναῶν, ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου καί τό Γηροκομεῖον το βυζαντινόν Μουσεῖον εἰς τον Εὐαγγελισμόν, ἡ πνευματική ἐστία, το Λαογραφικόν Μουσεῖον, ἡ Βιβλιοθήκη και το Ἀναγνωστήριον διά τους Νέους καί τέλος ἡ ἀνέγερσις πολυκατοικίας διά την συντήρησιν τοῦ Γηροκομείου ἐπί δωρεάς οἰκοπέδου τοῦ Βακουφικοῦ συμβουλίου. Διά τήν ἱστορίαν τοῦ πράγματος δηλῶ ὃτι το ταμεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως το ὁποῖον τοῦ παρεδόθη ἦτο 692 δραχμές. Εἰς το σύντομον αὐτό χρονικόν διάστημα ἒγιναν τόσον πολλά χάρις εἰς την ἐμπιστοσύνην και την άγάπην τοῦ Κωακοῦ λαοῦ καί  εἶναι τά δείγματα συνετῆς  ποιμαντικῆς μερίμνης πρός τόν λαόν  τῆς Κῶ.  Ἐκεῖνο ὃμως ποῦ παραμένει μοναδικόν παράδειγμα εἶναι ὃτι ἦτο ἓνας ὑπέροχος, γεμᾶτος κατανόησιν καί καλοσύνην ἂνθρωπος καί μάλιστα τολμῶ να πῶ Μέγας ἂνθρωπος καί Ἃγιος.

Λοιπόν, Ἃγιε Ἀδελφέ, ἀνερχόμενος τάς βαθμίδας τοῦ θρόνου σου, ἀναδέχεσαι καί τήν ἀντοχήν καί τήν ἀξίαν τοῦ ποιμαίνειν ἀξίως. Ἀναδειχθῆτε ἂξιος καί πανάξιος συνεχιστῆς τοῦ ἒργου τῶν προκατόχων Σας καί προσφέρετε καί ἐσεῖς ἐπιτεύγματα καί κατορθώματα νέα. Δοξάσατε καί τιμήσατε τήν κλῆσιν, ὃτι ὁ τόπος  ἐν ὦ ἐκλήθητε νά διακονήσετε, ἃγιος καί μαρτυρικός εἶναι καί ἀναμένει πολλά.

Ἡ ὑμετέρα φίλη Σεβασμιότης προστιθεμένη εἰς  τήν λαμπράν χορείαν τῶν διαδόχων τῆς κληρουχίας ταύτης του Πανσέπτου Οἰκουμενικού Θρόνου, θά ποιμάνῃ θεαρέστως τό ποίμνιόν Σας καθότι εἶσθε γνωστός καί οἰκεῖος εἰς αὐτό λόγῳ καί τῆς καταγωγῆς, εἶσθε ὀστούν ἐκ τῶν ὀστέων και σάρξ  ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἒχετε πρός τοῦτο μακράν καί δεδοκιμασμένην ἐμπειρίαν ἀπό τήν λαμπράν καί ἐπαινετήν διακονίαν Σας εἰς τήν Ἱεράν καί ἀκριτικήν Μητρόπολιν Καρπάθου καί Κάσου καί ἡ ἀγάπη καί αἱ εὐχαῖ ὃλων τῶν Καρπαθίων Σᾶς συνοδεύουν καί προσεύχονται γιά τήν ἐπιτυχίαν τῆς  ἀποστολῆς Σας. Αὐτά ἀποτελοῦν ἐγγύησιν δημιουργικῆς συνεργασίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καί διακονίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτά τά αἰσθήματα σᾶς μεταφέρω ὡς ἐκπροσώπου  τοῦ ἐντολέως μου Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας. Ἒχετε την τιμήν καί τό προνόμιον νά διακονῆτε καί νά εἶσθε Ἱεράρχης τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἐπίσκοπος τῆς μεγάλης  σχολῆς τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία εἶναι ζωή, προνόμιον, ὑπομονή, ἀξία, σχολή με ἓνα λόγον, εἶναι ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία μας, ἡ μήτρα μας, ἡ καταφυγή μας, τό στήριγμά μας. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν ὁποίαν ὃλοι μας ὀφείλομεν τό ζῆν καί τό ὑπάρχειν καί τό εὖ ζῆν.

Εἰς αὐτήν τήν μαρτυρικήν ἐκκλησίαν καλεῖσαι ἀπό τῆς σήμερον νά γίνης καί ἐσύ συγκηρηναῖος καί νά σηκώσεις τόν Σταυρόν τοῦ μαρτυρίου, ἀλλά καί μέ τήν προσωπικήν σου συμπεριφοράν νά καταθέτης ἐσαεί πρό τῶν βαθμίδων τοῦ πανιέρου Πατριαρχικοῦ Θρόνου τήν εὐγνωμοσύνην Σου.

Καί τώρα ἀγαπητέ μοι ἐν Χῷ Ἀδελφέ Μητροπολίτα Κώου καί Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ σοῦ δίδω ἐνθρονίζοντάς Σας τήν καρδιακήν εὐχήν, ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας νά σ’ ἐνισχύῃ, νά σέ ἐνδυναμώνῃ, νά σέ σκέπῃ καί νά σοῦ χαρίζῃ  εὐκλεᾷ  Ἀρχιερατικήν  ποιμαντορίαν, ἳνα ὁδηγεῖς τό ποίμνιόν σου εἰς νομάς σωτηρίους, ὁμολογῶν τήν Χάριν, κηρύττων τόν  ἒλεον, μή κρύπτων τήν εύεργεσίαν.     Νά εἶσαι πράος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί τάς πράξεις καί τάς ἐνεργείας  νά τίς σταθμίζης μέ πνεῦμα σοφίας  με  πνεῦμα συνέσεως  και  κυρίως  με  πνεῦμα  φόβου θεοῦ.

Καί τανῦν ἀγαπητοί μου Κώοι, στρέφω τούς ὀφθαλμούς  εἰς τόν οὐρανόν ὃπου ἀναπαύεται  ἡ μακαρία ψυχή τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μου Μητροπολίτου Κώου κυροῦ Ναθαναήλ  καί εὒχομαι καί παρακαλῶ νά γαληνεύσει ἡ ψυχή του διότι μετά ἀπό τριάκοντα ἒτη θά ἀκουσθεῖ καί πάλιν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας ταύτης τό «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου  ἡμῶν  Ναθαναήλ τοῦ Β.’ ὃν χάρισαι ταῖς Ἁγῖαις Σου Ἐκκλησίαις  ἐν εἰρήνῃ σῶον ἒντιμον ὑγιᾷ μακροημερεύοντα και  ὀρθοτομοῦντα  τόν λόγον τῆς Ἀληθείας».

Κύριος ὁ Θεός καί ἡ προσευχή τῆς  Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου καί ὃλων ἡμῶν ἒστωσαν ὁδηγός σας εἰς τόν νέον δόλιχόν Σας.

Ἂξιος.

Advertisements
This entry was posted in Επικαιρότητες, Εκκλησιαστικά. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s