Tag Archives: Αναστάσιμα

Γιά σένα πατέρα… Γιά σένα μητέρα… πού « ἔχασες» τό παιδί σου…

Γιά σένα πατέρα… Γιά σένα μητέρα…

πού « ἔχασες» τό παιδί σου… Συνέχεια

Advertisements
Posted in Θάνατος | Tagged | Σχολιάστε

Αδέλφια, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ç ÁíÜóôáóç ôïõ Êõñßïõ áðïôåëåß ôç âÜóç êáé ôï èåìÝëéï ôçò Åêêëçóßáò. ×ùñßò ôçí ÁíÜóôáóç ç ðßóôç ìáò äåí èá åß÷å êáíÝíá áðïëýôùò íüçìá. Êáé ôïýôï ãéáôß äåí èá åß÷å íéêçèåß ï ìåãáëýôåñïò å÷èñüò ìáò, ï èÜíáôïò. ×ùñßò ôçí ÁíÜóôáóÞ … Συνέχεια

Posted in Ψυχωφελή | Tagged , | Σχολιάστε